Jednogłośnie absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska w Opatowie jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Chanieckiemu za wykonanie budżetu 2016 r.

Ten akt głosowania poprzedziło wiele czynności kontrolnych, oceniających realizację budżetu za 2016 rok dokonanych przez Komisje Rewizyjną i Komisje Budżetową Rady, następnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Warto zaznaczyć, że na dzień 01.01.2016 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 094 932,00 zł. a na dzień 31.12.2016 r. nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 2 795 625,88 zł. Według burmistrza głównymi przyczynami tego bardzo pozytywnego zjawiska było:

- stosunkowo niskie zaangażowanie środków finansowych gminy w inwestycje ze względu na dość późno ogłaszane konkursy na realizacje inwestycji ze środków unijnych oraz dużą dyscyplinę w realizacji zadań bieżących gminy.

Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej, pracownikom urzędu oraz kierownikom jednostek i zakładów podległych gminie za dobre gospodarowanie środkami finansowymi.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO