Opatów, dnia 10.01.2018r.

I N F O R M A C J A

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744), zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewoda Świętokrzyski Zarządzeniem Zastępczym NR ZNAK: PNK.I.4130.85.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonał zmiany nazwy: ulicy 16 Stycznia położonej w miejscowości Opatów, Gmina Opatów na nazwę ulicy Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy.
W/w Zarządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 grudnia 2017 roku i weszło w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
Informacje dla mieszkańców ulicy, której nazwa została zmieniona:

1. WYMIANA DOKUMENTÓW I ZWOLNIENIE Z OPŁAT - Zgodnie z art. 5 ust. 2 powyższej ustawy mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów zawierających poprzednią nazwę ulicy, gdyż wszystkie te dokumenty zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, umowy). Natomiast zgodnie z art.5 ust.1 ustawy – pisma i postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Mieszkańcy ponoszą jednak koszty dodatkowe związane z wymiana dokumentów tj.: fotografie, przejazdy, wizytówki, szyldy, papier firmowy, pieczątki.
2. ZGŁASZANIE ZMIAN W REJESTRACH I EWIDENCJACH – Mieszkańcy przedmiotowej ulicy nie mają też obowiązku zgłaszania zmian w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie (ewidencja ludności – meldunki, ewidencja podatków, deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami). W razie potrzeby tut. Urząd Miasta i Gminy na wniosek zainteresowanych może wydać bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy.
3. ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH – Starostwo Powiatowe w Opatowie po naniesieniu zmian w ewidencji gruntów i budynków zawiadomi Sąd Rejonowy w Opatowie o zmianie danych adresowych nieruchomości.
4. WYMIANA TABLICZEK Z NAZWĄ – za wymianę tabliczek z nazwą ulicy zlokalizowanych przy drodze odpowiedzialny jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie. Właściciele nieruchomości muszą wymienić tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy, znajdujące się przy posiadanych przez nich nieruchomościach na własny koszt.
5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w siedzibie dowolnego urzędu gminy lub elektronicznie. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.
Aktualizacji danych adresowych powinny dokonać również osoby posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH W INNYCH URZĘDACH I INSTYTUCJACH
Mieszkańcy ulicy, której nazwa została zmieniona (nie prowadzący działalności gospodarczej) powinni zgłosić zmiany danych: w Urzędzie Skarbowym w Opatowie (przy najbliższym kontakcie poprzez złożenie zgłoszenia aktualizującego ZAP 3), w ZUS (osoby pobierające świadczenia), w przychodniach i gabinetach lekarskich, u dostawców: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, oraz innych usługodawców świadczących usługi na podstawie umowy.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO