Drukuj

Protokół z dnia 28 sierpnia 2019 r.

z przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020” ogłoszonych Zarządzeniem Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 24 lipca 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr LIII/441/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.