logo rpo

Gmina Opatów realizuje projekt

"Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne"

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne

usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Celem projektu jest: utworzenie mieszkań socjalnych.

Wartosc projektu: 1 106 319,34 PLN

Dofinansowanie z UE: 833 372,24 PLN

Obecnie realizowana jest adaptacja budynku na mieszkania socjalne  przy ul. H.Sienkiewicza..

W ramach tego zadania powstanie 6 mieszkań socjalnych.

 logo rpo

 

Dnia 22 stycznia  2018 roku podpisana została z GMINĄ OPATÓW z siedzibą: pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0026/16

pn. Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa, złożonego do Działania 7.4 RPOWŚ na lata 2014-2020

w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16

Wartość dofinansowania: 1 009 146,45  PLN

Całkowita wartość inwestycji  :  1 345 528,60 PLN

 logo rpo

 

Dnia 2 lutego  2018 roku podpisana została z GMINĄ OPATÓW z siedzibą: pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0014/16

pn. Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Osrodka Kultury w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, złożonego do Działania 4.4  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWŚ na lata 2014-2020

 

Wartość dofinansowania UE: 500 000,00  PLN

Całkowita wartość inwestycji  :  1 58 109,16 PLN

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO