CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając formularz online z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
  2. w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Opatów deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, w godzinach pracy urzędu

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularze można pobrać https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

informator CEEB

Formularz A

Formularz B