Dodatek osłonowy

- WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO


Ustalenie numeru porządkowego  

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  


Zagospodarowanie przestrzenne:

- WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

WNIOSEK WYPIS I WYRYS Z PLANU

WNIOSEK ZAŚWIADCZENIE PLAN STUDIUM


Drogownictwo:
Instrukcja do zajęcia pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

- Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów


Ochrona środowiska:

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU MIASTA I GMINY OPATÓW


Ochrona zieleni i zwierząt:

- Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji psów/kotów lub uśpienie ślepych miotów ramach programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2023r
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa -osoby fizyczne
Wniosek na usunięcie drzew - instytucje


Pożytek publiczny:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz.2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

- WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy

Instrukcja wypełnienia wniosku

- Wzór sprawozdania

-Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów

- ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA


Wzór opisu faktury - dotacje pożytek publiczny


Działalność gospodarcza:

-  Zawiadomienie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie - alkohol
CEIDG-1_w1.8.9_2019-11-25


Urząd Stanu Cywilnego:

Wniosek o formularz wielojęzyczny zalącznik do zaświadczenia

Wniosek o zmianę nazwiska (imienia) osoby pełnoletniej

Wniosek o formularz wielojęzyczny załącznik do odpisów

Wniosek o nadanie medalu z okazji Jubileuszu pożycia małżeńskiego

Wniosek o odtworzenie aktu malzeństwa

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

Wniosek o rejestrację małżeństwa zaistniałego poza granicami RP

Wniosek o rejestrację rozwodu z państw poza UE

Wniosek o rejestrację rozwodu z państw UE

Wniosek o rejestrację urodzenia zaistniałego poza granicami RP

Wniosek o rejestrację zgonu zaistniałego poza granicami RP

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Wniosek o uzupełnienie aktu

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do slubu za granicą NOWE

Wniosek o zmianę nazwiska (imienia) osoby małoletniej