logo rpo

 Gmina Opatów realizuje projekt pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa”, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 24.08.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Celem projektu jest:  przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych obiektom i przestrzeni publicznej, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej ludności Opatowa.

Wartość projektu: 20 524 230,22 PLN

Współfinansowanie UE: 7 935 343,38 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 154 578,90 PLN


logo rpo

Gmina Opatów realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 28.01.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Opatów poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Wartość projektu:  3 633 420,00 PLN

Współfinansowanie UE:  3 088 407,00 PLN


logo rpo

Gmina Opatów realizuje projekt pn.  "Modernizacja  oczyszczalni  wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Opatów". W dniu 20 sierpnia 2018 r. Gmina Opatów podpisała umowę  o dofinansowanie.

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe"  Działanie 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa"

Celem projektu jest: poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Opatowa.

Wartość projektu: 19 977 489,15 PLN

Dofinansowanie z UE: 8 214 472,80 PLN

Obecnie zakończono budowę sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ul. Cegielnianej, ul. Cmentarnej, ul. Czerwińskiego.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

logo rpoGmina Opatów realizuje projekt

"Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne"

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne

usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Celem projektu jest: utworzenie mieszkań socjalnych.

Wartosc projektu: 1 106 319,34 PLN

Dofinansowanie z UE: 833 372,24 PLN

Zakończenie I etapu projektu

W dniu 19 kwietnia  zakończono i odebrano prace związane z adaptacją budynku na mieszkania socjalne  przy ul. H.Sienkiewicza.

W ramach tego zadania powstało 6 mieszkań socjalnych.

Zakończono prace budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń budynku przy ul. L.Czarnego   na mieszkania socjalne. W ramach zadania powstało 8 mieszkań socjalnych.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

 

logo rpo

Dnia 22 stycznia  2018 roku podpisana została z GMINĄ OPATÓW z siedzibą: ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0026/16

pn. Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa, złożonego do Działania 7.4 RPOWŚ na lata 2014-2020

w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16

Wartość dofinansowania: 1 009 146,45  PLN

Całkowita wartość inwestycji  :  1 345 528,60 PLN

logo rpo

Dnia 2 lutego  2018 roku podpisana została z GMINĄ OPATÓW z siedzibą: Plac  Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0014/16

pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie", złożonego do Działania 4.4  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWŚ na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania UE: 500 000,00  PLN

Całkowita wartość inwestycji  :  1 58 109,16 PLN

W dniu 8 marca br. Gmina Opatów podpisała umowę z wykonawcą  prac budowlanych firmą DEFERO Sp. z o o.o. z  Sieradza.

Prace budowlane w Domu Kultury.

Od początku marca firma Defro prowadziła roboty budowlane w budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury. Prace prowadzone są w ramach projektu Gminy Opatów nr RPSW.04.04.00-26-0014/16 pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie”.

Prace budowlane zostały zakończone, zakupiono wyposażenie biblioteki.

Obecnie złożono wniosek końcowy do Instytucji Zarządzającej w celu rozliczenia projektu.

 

 • 01
 • 02
 • 03

 7070db860878f679d0cc66e881889d6c

 

logo rpo

 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI 

Gmina Opatów realizuje projekt

"Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów""

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawienie efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Celem projektu jest:głeboka termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Wartosc projektu: 5 242 877,93 PLN

Dofinansowanie z UE: 3 570115,00 PLN

W ramach zakończonych prac wykonano  termomodernizację budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie oraz budynku Urzedu Miasta i Gminy Opatów.

 02

01

7070db860878f679d0cc66e881889d6c