INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO, od 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/74/2020 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 października 2020 roku, nastąpi zmiana systemu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 01.01.2021 obowiązuje nowy wzór deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia NOWEJ DEKLRACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Deklarację można złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
  • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 27-552 Baćkowice 86,
  • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w urzędzie gminy,
  • przekazać (w zamkniętej kopercie) sołtysowi,
  • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

Więcej informacji na stronie internetowej EZGDK : www.ezgdk.pl (http://ezgdk.pl/zgromadzenie-zwiazku/uchwaly/2020/212-14-pazdziernika-2020) lub pod nr tel. 15 866 13 98.

Deklaracje obowiązujące od 01.01.2021r.

W związku z powyższym najemcy komunalnych lokali mieszkalnych  również zobowiązani są do złożenia NOWEGO OŚWIADCZENIA w sprawie ilości zamieszkałych osób w lokalu. Oświadczenia należy składać w tut. Urzędzie.

Więcej informacji na ten temat pod nr tel. : 15 868 13 12.


PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Janczyce gm. Baćkowice.