I. Składanie skarg i wniosków:

1) pisemnie na adres urzędu :

    Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
    Plac Obrońców Pokoju 34
    27 – 500 Opatów

2) ustnie do protokołu

- każdy pracownik urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół.

II. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie , Plac Obrońców Pokoju 34 przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy Opatów – Grzegorza Gajewskiego

 - w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 15.00 .

2. Kierowników Referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie – codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych i podległych Burmistrzowi przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy tych jednostek

4. Pracownicy , w tym również pracownicy Punktu Obsługi Klienta przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Referat Organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie codziennie w godzinach pracy Urzędu – pokój Nr 20.

W przypadku, gdy dzień przyjęć obywateli jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień w godzinach pracy

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie-wówczas pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

III .Informacje ogólne.

Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących , a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw ( art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji , wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 KPA, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności :

- rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda , a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,

- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda,

- wójta ( burmistrza) lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek    organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt.2 – rada gminy.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi ( art. 237 KPA) . Jeżeli organ, który otrzymał skargę , nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ ( art. 231 KPA ).