Logo programu              

 Gmina Opatów w roku szkolnym 2020/2021 jest realizatorem dwóch projektów w całości finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  do szerokopasmowego Internetu   o wysokich przepustowościach”.

Celem projektów jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom podstawowym prowadzonym przez Gminę Opatów sprzętu informatycznego celem wykorzystania go do kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pierwszy z realizowanych projektów to  „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,  w ramach którego zakupiono 23 laptopy, 1 monitor interaktywny oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne. Wartość realizacji projektu to 60.000 zł.

W ramach realizacji drugiego projektu pn.  „Zdalna Szkoła +  w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” zakupiono 28 laptopów, 1 monitor interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Wartość projektu wynosi 75.000,00 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg Stanisława Gano  w Opatowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kobylanach  i udostępniono potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.