Gmina Opatów  realizuje w 2021 r. zadanie w ramach  programu wieloletniego –„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 20212030”  ustanowionego uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r

Zadanie realizowane w 2021 r. przez Gminę Opatów jest dofinasowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata  20212030

 

program romski