Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów uprzejmie informuje, że wpłynęły pierwsze środki na realizację wypłat dodatku węglowego na konto tut. Urzędu. Pieniądze te zostaną wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej Gminy Opatów. To jest warunek wypłaty tych środków wnioskodawcom. W związku z  powyższym wypłata dodatku węglowego nastąpi od dnia 3 października 2022r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.