PRODUCENCI ORAZ PODMIOTY SKUPUJĄCE MAK

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm: Monitorowanie rynku maku.
Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw maku, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku dzięki m.in.:

 • szybkiej rejestracji,
 • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
 • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
 • umożliwieniu uprawy maku na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku jest uzyskanie wpisu do rejestru maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak.

W celu uzyskania wpisu do rejestru maku, podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie uprawy lub skupu maku zobowiązany jest złożyć:

 • Wniosek o wpis producenta do rejestru maku lub
 • Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru maku

do właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać lub skupować mak.                                                   

Wpis do rejestru maku dokonywany jest jednorazowo.

Producent, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie uprawy maku składa wniosek o wpis do rejestru maku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem.

Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie skupu maku składa wniosek o wpis do rejestru maku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu maku.

Podmiot, który złożył wniosek spełniający wymogi, zostaje wpisany do rejestru maku na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR.

Dodatkowo podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku zobowiązany jest do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie Informacji o zawartych umowach na dostarczanie maku wg stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.

UWAGA!
Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup maku, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), opublikowana w dniu 6 kwietnia 2022 r., wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 maja 2022 r.

Więcej informacji

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mak

 

PRODUCENCI ORAZ PODMIOTY SKUPUJĄCE KONOPIE WŁÓKNISTE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm: Monitorowanie rynku konopi włóknistych.
Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw konopi włóknistych, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu konopi włóknistych dzięki m.in:

 • szybkiej rejestracji,
 • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
 • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
 • umożliwieniu uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie

W celu uzyskania wpisu do rejestru konopi włóknistych, podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych zobowiązany jest złożyć:

 • Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych lub
 • Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych

do właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Wpis do rejestru konopi włóknistych dokonywany jest jednorazowo.

Producent, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem.


Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie skupu konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Podmiot, który złożył wniosek spełniający wymogi, zostaje wpisany do rejestru konopi włóknistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR.
Dodatkowo podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu konopi włóknistych zobowiązany jest do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie Informacji o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych wg stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.

UWAGA!
Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), opublikowana w dniu 6 kwietnia 2022 r., wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 maja 2022 r.

Więcej informacji

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste