Opatów, 25.04.2023 r.

 

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), organ opracowujący projekt zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami działu III – rozdziałów 1 i 3.

Proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwał od 13 marca 2023 roku do 2 kwietnia 2023 roku. Informację o trwających konsultacjach upubliczniono na stronie internetowej: www.umopatow.pl

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                 Miasta i Gminy Opatów

 

                                                                                                                                                  Grzegorz Gajewski